افکارخبر- انس بن مالک می گوید: همراه پیامبر(ص) به بیابان رفتیم، پرنده ای را در آنجا دیدیم که آواز مخصوصی از او شنیده می شد.
پیامبر(ص) به من فرمود: آیا می دانی که این پرنده چه می گوید؟
عرض کردم: خدا و رسولش آگاه ترند.